Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh triển khai việc thực hiện 06 loại báo cáo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP qua “Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ”

Ngày 09/4/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 148/VPUBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP thông qua “Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ”.

1 bao cao thong tin CP 2

Giao diện Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP thông qua “Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ” tại địa chỉ https://baocaochinhphu.gov.vn, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan của cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt các nội dung liên quan đến: phạm vi trách nhiệm thực hiện, tần suất và thời gian thực hiện 06 loại báo cáo theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-VPCP.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo công chức đã được Văn phòng UBND tỉnh cấp tài khoản quản trị Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện phân quyền cho cán bộ, công chức có liên quan trong đơn vị thực hiện các chế độ báo cáo trên “Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ” theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Công văn số 1341/VPCP-KSTT ngày 03/3/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Phụ lục kèm theo Công văn số 148/VPUBND-KSTT của Văn phòng UBND tỉnh.

2. Chỉ đạo cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức liên quan có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản được giao. Phối hợp với các đầu mối báo cáo cấp tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trong việc rà soát, đề nghị điều chỉnh các trường thông tin chưa chính xác (cơ quan, ngành lĩnh vực, địa giới hành chính) trên “Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ” và phối hợp giải quyết các vướng mắc, phát sinh (nếu có) trong quá trình thao tác, sử dụng “Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ”. Các đầu mối liên hệ tại Văn phòng UBND tỉnh cụ thể như sau:

- Ông Tiêu Tấn Hùng, chuyên viên Phòng Tổng hợp (sđt: 0907.679153) đối với: “Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.

- Ông Nguyễn Thành Luân, chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (sđt: 0975.486523) đối với: “Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử”, “Báo cáo về tổ chức cuộc họp” và “Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng”.

- Ông Nguyễn Văn Phong, kỹ sư Trung tâm Tin học - Công báo (sđt: 0986.490101) đối với: “Báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương” và “Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo”.

  3. Việc triển khai 06 loại báo cáo nêu trên thông qua “Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ” được thực hiện kể từ Quý III năm 2021. Văn phòng UBND tỉnh không nhận báo cáo dưới hình thức văn bản điện tử (hoặc văn bản giấy). Các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện báo cáo thông qua “Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ” thì xem như không có báo cáo.

Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi, đánh giá đầy đủ, khách quan tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn có liên quan đến nội dung 06 loại báo cáo nêu trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khi ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, điều hành việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương phải gửi đồng thời cho Văn phòng UBND tỉnh (thông qua nơi nhận văn bản) để tổng hợp trong báo cáo chung của tỉnh theo quy định.

4. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến “Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng” qua đầu mối của Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo để tổng hợp, cập nhật vào “Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ” theo quy định. 

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1788/UBND-KSTT ngày 01 tháng 4 năm 2021 giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, triển khai việc thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo Công văn số 1341/VPCP-KSTT ngày 03/3/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ./.

Lê Dũng Linh