Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Thực hiện Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác này tại cơ quan.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Quản lý chặt chẽ kinh phí ngân sách cấp năm 2021 và chi tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được phê duyệt; công khai, minh bạch tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Thường xuyên chủ động rà soát các chế độ, chính sách về quản lý tài chính để sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện Tiết kiệm điện trong công sở ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, chi phí cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, người lao động trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhằm phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng tài sản công, kinh phí ngân sách cấp.

Căn cứ Kế hoạch này, các Trưởng phòng, Ban, Trung tâm thuộc Văn phòng trong phạm vi quản lý có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Văn phòng và mỗi công chức, người lao động, gắn công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khuyến khích công tác tham gia góp ý và cung cấp thông tin chống lãng phí. Tăng cường giáo dục ph m chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ của công chức, viên chức, người lao động; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Tiếp tục quản lý chi thường xuyên trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chu n, định mức, chế độ quy định; thực hiện giao dịch thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước không dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước tỉnh; kịp thời công khai dự toán, quyết toán sử dụng ngân sách nhà nước trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, kịp thời phát hiện những vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và có biện pháp xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm.

Các bộ phận đoàn thể trong cơ quan thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, kịp thời phát hiện, làm rõ những trường hợp gây lãng phí để qui trách nhiệm và đề xuất cấp thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Kim Loan