Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 tại đơn vị.

1 chinh quyen dien tu 24 3

Ảnh minh họa

Kế hoạch đề ra mục tiêu: Triển khai có hiệu quả mô hình Chính quyền điện tử/Chính quyền số tại Văn phòng UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính, nhất là trong chỉ đạo, điều hành thông qua môi trường điện tử, giảm thiểu sử dụng văn bản giấy trong điều hành và xử lý công việc. Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác ứng dụng CNTT theo các tiêu chí đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông và kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020.

Theo kế hoạch, để đạt những mục tiêu trên, trong năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh tập trung hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến quá trình triển khai ứng dụng CNTT; đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan và phục vụ người dân và doanh nghiệp; đảm bảo an toàn thông tin; chú trọng phát triển nguồn nhân lực.

Trung tâm Tin học - Công báo có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan, tham mưu đề xuất Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh triển khai đầu tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử thành phần và các phần mềm ứng dụng; nâng cấp, di chuyển, mở rộng Trung tâm Tích hợp dữ liệu Văn phòng, đầu tư bổ sung máy chủ, hệ thống sao lưu dữ liệu, các trang thiết bị tin học phục vụ công tác chuyên môn; nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, mạng wifi, phòng họp trực tuyến, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, thông suốt. Phối hợp các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phổ biến, hướng dẫn công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả các phần mềm triển khai trong thời gian tới tại Văn phòng UBND tỉnh nhằm góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng công tác trong cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với Trung tâm Tin học – Công báo và các đơn vị liên quan tiếp tục cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành khi có phát sinh; đảm bảo hệ thống thiết bị, đường truyền tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động ổn định, thông suốt; hoàn thành các tính năng Cổng dịch vụ công, hệ thống phần mềm một cửa điện tử đáp ứng yêu cầu, tính năng kỹ thuật theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh.

Phòng Hành chính – Tổ chức tiếp tục phối hợp với Trung tâm Tin học – Công báo và các phòng ban liên quan tham mưu đề xuất Lãnh đạo Văn phòng tổ chức triển khai hồ sơ công việc điện tử, lưu trữ điện tử, giảm phát hành các loại văn bản giấy và tăng cường thực hiện phát hành văn bản điện tử qua mạng…

Kim Loan