Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

9 tháng đầu năm 2020: Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được Văn phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt và đạt được những kết quả tích cực.

Các mặt công tác của Văn phòng UBND tỉnh được các đơn vị trực thuộc Văn phòng triển khai thực hiện công khai, minh bạch và ngày càng đi vào nề nếp. Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức được chú trọng; công tác bổ nhiệmđảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn, dân chủ và công bằng, đúng quy trình theo quy định. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp được thực hiện theo đúng các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính mà nhà nước quy định. Công tác quản lý đầu tư xây dựng trong sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài sản cơ quan được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục…Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ, trong 9 tháng đầu năm 2020 chưa phát hiện vụ việc tham nhũng; đồng thời, không có đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với Văn phòng UBND tỉnh.

Để đạt được những kết quả trên, bên cạnh việc ban hành Kế hoạch PCTN năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với các chi bộ và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, trong đó nhấn mạnh công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.Văn phòng UBND tỉnh cũng đã ban hành các quyết định về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020; đồng thời, tham mưu các văn bản về quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng lương trước thời hạn; kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của nhà nước.Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tăng cường tổ chức cho đảng viên học tập, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu đối với công tác PCTN trong các kỳ sinh hoạt chi bộ gắn với yêu cầu thực hành tiết kiệm,chống lãng phí đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động, tích cực trong công tác đấu tranh ngăn ngừa và PCTN trong cơ quan…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đối với công tác PCTN, lãng phí tại đơn vị. Thực hiện tốt các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên, chế độ tự phê bình và phê bình tại các buổi họp, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo định kỳ; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của tổ chức Đảng và đảng viên trong công tác PCTN. Thực hiện công tác PCTN, lãng phí gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện công tác PCTN, lãng phí cho CBCCVC và người lao động. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ, công vụ của CBCCVC nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. Quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công theo Quy chế chi tiêu nội bộ, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ đã quy định. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, nhất là đối với quy trình tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, sắp xếp, điều chuyển, luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan…

Kim Loan