Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác CCHC của tỉnh.

1 Cong DVC tinh 24 6

Hồ sơ TTHC trên Cổng DVC của tỉnh đã được đồng bộ với Cổng DVCQG.

Thời gian qua, công tác rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng thực hiện. Văn phòng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 31 văn bản quy phạm pháp luật và 6.690 văn bản chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, hướng dẫn và các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh.

Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Văn phòng đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 31 Quyết định công bố 385 thủ tục hành chính (TTHC); trong đó có 299 TTHC cấp tỉnh, 34 TTHC cấp huyện và 11 TTHC cấp xã. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 31 Quyết định công bố Danh mục 385 TTHC, trong đó ban hành mới 41 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 288 thủ tục, thay thế 14 thủ tục và bãi bỏ 41 TTHC. Phối hợp với VNPT Bình Định rà soát trên 2.030TTHC của tỉnh và đã thực hiện "địa phương hóa", công khai gần 1.730TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của 20 sở, ban, ngành thuộc tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG); thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu để tích hợp 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng DVCQG theo quy định. Phối hợp với VNPT Bình Định và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định (BIDV Bình Định) triển khai tích hợp thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG với Cổng DVC của tỉnh và chính thức triển khai vận hành áp dụng việc thu phí, lệ phí trực tuyến đối với toàn bộ danh mục TTHC của tỉnh có phát sinh thu phí, lệ phí từ tháng 5/2020.Duy trì thực hiện ổn định và có hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử được ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia và ký số, phát hành văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy trên hệ thống văn phòng điện tử liên thông. Cập nhật thời hạn xử lý văn bản đến trên phần mềm “Văn phòng điện tử” trước khi chuyển cho các cá nhân, đơn vị nghiên cứu, giải quyết nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ của công chức, viên chức…

Bên cạnh đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước,xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố Trung ương, Văn phòng đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phân công nhiệm vụ hợp lý, áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả, năng suất công việc; tiết kiệm chi phí quản lý hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hiện đại hóa hành chính. Văn phòng đã nâng cấp, hoàn thiện và kết nối thành công Cổng DVC của tỉnh với Cổng DVCQG; thực hiện đồng bộ hồ sơ TTHC giữa Cổng DVC của tỉnh với Cổng DVCQG. Đến nay, Văn phòng đã phối hợp với Viễn thông Bình Định (VNPT Bình Định) hoàn thành việc ánh xạ mã 1350/1799 TTHC lên Cổng DVC quốc gia, đảm bảo việc tra cứu tình trạng hồ sơ TTHC giải quyết trên Cổng DVCQG; tiến hành tạo lập Tài khoản tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh trên Cổng DVCQG và bàn giao, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương trực tiếp quản lý, khai thác và sử dụng theo đúng quy định.Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên được cập nhật, cải tiến với nhiều nội dung, hình thức phong phú; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và cá nhân khai thác có hiệu quả các hệ thống thông tin điện tử của tỉnh, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc cải cách TTHC, góp phần phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Duy trì ổn địnhcông táccập nhật, tổng hợp, thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ, đánh giá được mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thông qua phần mềm chỉ đạo điều hành; triển khai thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, thống kê tình hình tiếp nhận và xử lý văn bản của các chuyên viên trên phần mềm Văn phòng điện tử...

Trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC nhằm phục vụ nhu cầu chính đáng và đúng pháp luật của tổ chức và công dân; phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực thực hành công vụ và thực thi tốt nhiệm vụ.

Kim Loan