Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc thu phí, lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện không thu tiền mặt tại các quầy đối với những thủ tục hành chính (TTHC) có phát sinh thu phí, lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tại văn bản số 6138/UBND-KSTT ngày 11/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo về vấn đề này.

1 TTPVHCC 5 Copy

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương tiến hành rà soát, lập Danh mục TTHC có quy định thu phí, lệ phí thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó thống kê cụ thể thời điểm tổ chức, công dân phải nộp phí, lệ phí đối với từng TTHC; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20/10/2019 để chỉ đạo thực hiện thu phí, lệ phí tại Trung tâm theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đối chiếu Danh mục TTHC nêu trên của các sở, ban, ngành với các quy định hiện hành của pháp luật, sau đó tổng hợp, đề xuất thời điểm thực hiện thu phí, lệ phí cụ thể đối với từng TTHC, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công bố Danh mục TTHC có quy định thu phí, lệ phí thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thường xuyên cập nhật và thực hiện niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ Danh mục TTHC có quy định thu phí, lệ phí thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; quán triệt công chức làm việc tại Trung tâm thực hiện nghiêm túc quy trình thu phí, lệ phí sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy định tổ chức thu phí, lệ phí giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành (hình thức văn bản quy phạm pháp luật) để làm cơ sở pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị VNPT Bình Định chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử, đảm bảo cho việc tích hợp, kết nối liên thông với phần mềm nghiệp vụ liên quan của Ngân hàng BIDV Bình Định để sớm triển khai áp dụng quy trình thu phí, lệ phí điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong tháng 10/2019.

Kim Loan

VP UBND tỉnh