Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Phê duyệt kết quả phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3664/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

1 toa nha VP UBND tinh

Trung tâm Tin học – Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh được tạm giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Theo đó, tạm giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐCP ngày 25/4/2006 của Chính phủ cho Trung tâm Tin học – Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên giai đoạn năm 2019-2021 cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định và văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính mới liên quan đến các lĩnh vực Văn hóa thông tin.

Trung tâm Tin học – Công báo có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đảm bảo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Sau khi Chính phủ ban hành các Nghị định và văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính mới liên quan đến lĩnh vực Văn hóa thông tin, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm rà soát, đề xuất cơ chế tự chủ tài chính mới đối với Trung tâm Tin học – Công báo, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính thẩm tra).

Kim Loan