Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ngăn chặn hiệu quả việc nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 13/9/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 337 /KH-VPUBND về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

ảnh nguoi dan

Mục đích của kế hoạch triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng công chức, viên chức gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính trong thực thi công vụ.

Kế hoạch yêu cầu việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh phải được tiến hành đồng bộ, thường xuyên, kiên quyết và phù hợp với tình hình thực tiễn của các phòng, ban, trung tâm, đơn vị thuộc Văn phòng. Trưởng các phòng, ban, trung tâm, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật, trách nhiệm của mình trong công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động phòng ngừa, phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc có dấu hiệu nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của kế hoạch: tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng Kế hoạch đề ra. Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc Văn phòng và phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tổng hợp báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng theo quy định.

Thùy Trang