Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị trực tuyến công tác triển khai Dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Sáng ngày 08/9, tại Hà Nội, đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Dự án 513) và thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021. Tại điểm cầu Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự hội nghị.

1 De an 531 Copy

Điểm cầu Bình Định

Theo báo cáo tại hội nghị, đến hết tháng 7/2020, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành hiệp thương, thỏa thuận giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp bản đồ nền địa hình hệ tọa độ quốc gia VN-2000, đường địa giới quốc gia, đường địa giới, mốc địa giới và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính cho 58/63 tỉnh, thành phố; khảo sát thực tế và đề xuất phương án kỹ thuật xác định địa giới hành chính tại 15/16 khu vực cấp tỉnh do lịch sử để lại và xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 ĐVHC cấp tỉnh, 129 đơn vị cấp huyện và 610 ĐVHC cấp xã có biển để Bộ Nội vụ xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt; ban hành các văn bản quy định kỹ thuật và định mức xác định đường địa giới hành chính, lập bản đồ địa giới hành chính để các địa phương căn cứ triển khai thực hiện. Đến hết tháng 6/2020, có 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã nộp sản phẩm để Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã; trong đó Bộ Nội vụ đã thẩm định, quyết định công nhận sản phẩm của 12 tỉnh, thành phố.

Đối với công tác sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành sắp xếp 18 ĐVHC cấp huyện, giảm 6 đơn vị và sắp xếp 1.027 ĐVHC cấp xã, giảm 546 đơn vị. Theo tính toán, việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã của 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến sẽ giảm chi ngân sách khoảng 1.431 tỷ đồng.

Riêng tại Bình Định, tỉnh đã hiệp thương, thống nhất phương án giải quyết được 31 khu vực các cấp có sự không thống nhất giữa hiện trạng quản lý với hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; lập 1.017 mảnh bản đồ địa giới hành chính các cấp. Bình Định nằm trong nhóm 26 địa phương chưa được kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật do địa phương chưa hoàn thành việc lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

Tại hội nghị, một số tỉnh, thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện Dự án 513 và công tác sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; đồng thời nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện như: việc đảm bảo kinh phí; việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã gắn với công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; chất lượng đô thị những đơn vị hành chính mới sắp xếp bị ảnh hưởng...

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển. Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của 51/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đối với công tác sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để hướng dẫn việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện chính sách đối với người dôi dư khối chính quyền ở những địa phương thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại các địa phương. Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn của ĐVHC các cấp để báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, có dự báo trong tương lai để góp phần phát triển kinh tế- xã hội, phát triển đô thị ở các địa phương và cả nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận kiến nghị của các đại biểu để đề xuất Chính phủ chỉ đạo giải quyết, nhất là kéo dài thời gian thực hiện Dự án 513. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tế để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã; xây dựng chính sách đặc thù để đảm bảo thực hiện hiệu quả yêu cầu tinh giản biên chế trong quá trình sắp xếp ĐVHC...

Kim Loan