Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

1 bau cu 2

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Số lượng đại biểu HĐND

Số đại biểu HĐND được thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Hướng dẫn tại Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban bầu cử ở cấp đó ấn định theo đề nghị của UBND cùng cấp và được công bố chậm nhất là ngày 04/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử).

Ứng cử, hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

- Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Chậm nhất là 17/02/2021 (95 ngày trước ngày bầu cử).

- Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Chậm nhất là 19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử).

- Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Chậm nhất là 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử).

Sau mỗi Hội nghị hiệp thương, Biên bản hiệp thương phải được gửi về Ủy ban bầu cử và Thường trực HĐND cùng cấp.

Tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử

Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu và người ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên.

Người ứng cử đại biểu HĐND nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử. Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó.

Thời gian: Chậm nhất là 17 giờ ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử).

Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu HĐND ở một cấp.

Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; lập và niêm yết danh sách cử tri

Ủy ban bầu cử các cấp lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở cấp mình theo từng đơn vị bầu cử theo danh sách do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử cùng cấp gửi đến chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử).

Danh sách cử tri do UBND xã, phường, thị trấn lập theo từng khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân. Danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu chậm nhất là ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử), đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.

Tổ chức bầu cử và công bố kết quả bầu cử; xác nhận tư cách người trúng cử

Các vấn đề liên quan đến tổ chức bầu cử thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các Nghị quyết hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các vấn đề liên quan đến mẫu Hồ sơ ứng cử và hồ sơ ứng cử, Nội quy phòng bỏ phiếu, mẫu thẻ cử tri và phiếu bầu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.

Ủy ban bầu cử tỉnh công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh; Ủy ban bầu cử ở cấp huyện công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện; Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã chậm nhất ngày 02/6/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử các cấp xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu HĐND cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử và báo cáo HĐND khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp đầu tiên.

* Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh căn cứ các kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, chỉ đạo các ngành ở địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế giúp Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và y tế trong cuộc bầu cử.

Ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; kiểm tra việc tổ chức bầu cử đại biểu HĐND; phối hợp với Thường trực HĐND trong việc giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Thường trực HĐND, UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; Ủy ban bầu cử kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ Bầu cử./.

Kim Loan