Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Một số kết quả tích cực trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020

Trong năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực.

1 ket qua CCHC 2020

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, góp phần mang đến sự hài lòng cho tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: baobinhdinh.com.vn)

1. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ cho công tác tổ chức triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
UBND tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định (tại Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25/5/2020), Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 25/5/2020); đang triển khai việc tham gia góp ý đối với dự thảo “Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh” .

Việc chú trọng hoàn thiện về mặt thể chế như nêu trên sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý ổn định cho công tác tổ chức triển khai thực hiện được đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ công chức làm công tác tham dễ tiếp cận, dễ thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, phục vụ tốt cho công tác quản lý, đánh giá trên cơ sở so sánh tương quan kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch; đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Trong năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành hơn 140 văn bản chỉ đạo, điều hành việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành theo thẩm quyền 86 văn bản đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, nhất là trên lĩnh vực đất đai, đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với việc kiểm soát chặt chế các quy định về thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”.

3. Chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thống ngày càng được nâng cao; hạn chế tối đa số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn
Trong năm 2020, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, góp phần mang đến sự hài lòng cho tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm soát các quy định về thủ tục hành chính được thực hiện chặt chẽ từ khâu công bố thủ tục hành chính đến khâu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Thông qua công tác theo dõi, quản lý, Văn phòng UBND tỉnh kịp thời hướng dẫn việc công bố chuẩn hóa việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời thường xuyên trao đổi, nhắc nhở đối với các trường hợp tiếp nhận hồ sơ không đúng quy định và đôn đốc việc giải quyết các trường hợp đã quá hạn, trễ hạn.
Theo số liệu thống kê trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, trong năm 2020 các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 393.570 ồ sơ (trực tuyến: 28.124 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 361.459) hồ sơ; đã giải quyết: 385.963 hồ sơ (trước hạn: 361.086 hồ sơ, đúng hạn: 7.701 hồ ơ và quá hạn: 17.176 hồ sơ). Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn trên địa bàn chiếm tỷ lệ rất thấp (0,68%), trong đó: Trung tâm Phục vụ hành chính công 1%, cấp huyện 0,7% và cấp xã 0,36%.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Các chức năng, tính năng của Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh và Cổng Dịch vụ công thường xuyên được đầu tư nâng cấp, tạo sự thuận lợi cho người sử dụng. Việc kết nối liên thông Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh với các phần mềm chuyên ngành dùng chung của các Bộ, ngành Trung ương được xác định là then chốt để triển khai hiệu quả, thực chất dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh và được UBND tỉnh quan tâm, thường xuyên chỉ đạo việc triển khai thực hiện.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc tích hợp chức năng đăng nhập một lần (SSO) giữa Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ việc tra cứu và theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân giữa Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành việc kết nối, tích hợp Nền tảng hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo
cho việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, đã tích hợp 183 dịch vụ công trong tổng số danh mục 272 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (đạt tỷ lệ 67%), trong đó có một số dịch vụ công thiết yếu như: Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ”, Cấp phiếu lý lịch tư pháp, “Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh...

5. Triển khai hiệu quả dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”
Theo đánh giá của Văn phòng Chỉnh phủ, Bình Định là địa phương dẫn đầu toàn quốc về việc triển khai dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay, UBND các xã, phường, thị trấn và Phòng tư cấp huyện trên địa bàn tỉnh cung cấp 4.558 bản sao chứng thực điện tử tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến có thành phần hồ sơ được chứng thực điện tử như: UNBD các huyện Hoài Ân, Vĩnh Thạnh và thành phố Quy Nhơn (đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh”), Sở Tư pháp (đối với thủ tục hành chính “Cấp phiếu lý lịch tư pháp”)...

6. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Trong năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đã đăng hơn 70 tin, bài liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tình hình thực hiện dịch vụ "Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính"; trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, tài khoản Zalo chính thức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trang thông tin điện tử của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; Báo Bình Định đã có hơn 20 tin, bài về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kết quả cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao từ bản chính”; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 03 phóng sự chuyên đề về kết quả cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” và việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện phát thanh trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, các Đài truyền thanh thị trấn, phường, xã trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viễn thông Bình Định tổ chức gặp mặt, hướng dẫn các đơn vị việc thiết lập hồ sơ và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền về việc đẩy mạnh việc ứng dụng ký số văn bản điện tử và gửi/nhận văn bản điện tử trên hệ thống văn phòng điện tử liên thông và trục liên thông văn bản quốc gia, xử lý văn bản trên môi trường điện tử. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền về việc đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia./.

Lê Dũng Linh