Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Quy định).

Theo đó, Quy định gồm 03 Chương, 22 Điều, quy định cụ thể phạm vi thực hiện báo cáo, phương thức gửi, nhận báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo, thời hạn báo cáo kèm theo các biểu mẫu báo cáo cụ thể; được áp dụng thống nhất cho các đối tượng là các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Việc ban hành Quy định nêu trên là kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước; trong đó quy định Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn (dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật). Theo quy định tại Công văn số 787/UBND-KSTT ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nội dung yêu cầu báo cáo định kỳ phải đảm bảo cung cấp những thông tin cần thiết, bao quát toàn bộ các nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành, nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cơ quan và Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ báo cáo đối với các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương theo quy định.

Sau khi Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh không được ban hành hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hành chính thông thường để yêu cầu việc báo cáo các nội dung công việc có tính chất định kỳ trong lĩnh vực xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Trước đó, để triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, trên cơ sở Thông tư ban hành chế độ báo cáo định kỳ của các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các văn bản giao 13 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tham mưu đề xuất việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ tại các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phục vụ cho công tác xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, kết nối liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia./.

Lê Dũng Linh