Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

UBND tỉnh chỉ đạo việc trình công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Thời gian qua, một số cơ quan hành chính cấp trên đã phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc ủy quyền cho một cơ quan, đơn vị cụ thể để thực hiện một phần hoặc giải quyết toàn bộ TTHC. Việc này đã làm thay đổi một số nội dung, trình tự thực hiện TTHC so với các căn cứ pháp lý và quyết định công bố TTHC của cấp có thẩm quyền, nhưng chưa được các sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung để thực hiện công khai theo quy định và không có cơ sở để triển khai xây dựng quy trình nội bộ, thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử theo các nội dung đã phân cấp, ủy quyền.

Nhằm đảm bảo TTHC được thực thi đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành, góp phần chuẩn hóa đồng bộ, thống nhất dữ liệu TTHC của tỉnh, phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý, tại công văn số 7179/UBND-KSTT ngày 25/11/2019, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo về việc trình công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền việc thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tiến hành rà soát các TTHC quy định thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp trên nhưng đã tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân cấp cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc quyết định ủy quyền cho một cơ quan, đơn vị cụ thể để thực hiện một phần hoặc giải quyết toàn bộ TTHC; tổng hợp, xây dựng dự thảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC (đối với quy trình nội bộ giải quyết các TTHC liên thông thì thực hiện sau khi có hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh).

Sở Ngoại vụ khẩn trương xây dựng dự thảo và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị đối với 02 TTHC: “Giải quyết thủ tục cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài”, “Xin phép tiếp khách nước ngoài”, theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 370/VPUBND-KSTT ngày 14/10/2019 để làm cơ sở cho việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 về ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

UBND tỉnh yêu cầu các các sở, ban liên quan phối hợp thực hiện, gửi hồ sơ trình công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC cho Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 05/12/2019 để tổng hợp xây dựng chuẩn hóa dữ liệu TTHC của tỉnh, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.

Kim Loan