Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng vừa ký Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

nha o cu

Ảnh minh họa

Theo đó, Quyết định yêu cầu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể:

1. Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Sở Xây dựng

a) Là cơ quan thường trực của Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh và là Chủ tịch của Hội đồng xác định giá bán nhà ở.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Tổ Công tác giúp việc cho Hội đồng.

c) Thành lập Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; thành phần Hội đồng bao gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thuế tỉnh.

d) Có trách nhiệm tổ chức phân loại, đánh giá điều kiện nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện được bán, định kỳ hàng năm tổng hợp danh sách trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước) xem xét cho chủ trương bán. Sau khi có chủ trương, thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân là đối tượng đang thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện được bán có đơn đề nghị mua nhà ở theo quy định.

đ) Chịu trách nhiệm về nhà thuộc diện được bán, không được bán; loại nhà, diện tích nhà, tỷ lệ chất lượng còn lại và hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng của nhà được bán.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

g) Ký kết hợp đồng mua bán nhà ở sau khi Ủy ban nhân tỉnh ban hành quyết định bán nhà ở; lập phiếu tính toán giá bán nhà, thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định”.

2. Khoản 10 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chịu trách nhiệm xác định các quy định về quy hoạch đối với nhà ở được bán trên địa bàn.

b) Rà soát, báo cáo quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn, gửi về Sở Xây dựng để quản lý theo quy định”.

3. Khoản 11 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“11. Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấn xây dựng

a) Chịu trách nhiệm xác nhận điều kiện, đối tượng người mua nhà ở theo quy định tại điểm a, b Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

b) Thông báo, hướng dẫn cho người mua nhà biết thời gian cụ thể để ký kết hợp đồng mua bán nhà ở”.

Ngoài ra, Quyết định cũng yêu cầu Bãi bỏ Điều 7 quy định Xử lý chuyển tiếp, Khoản 4 Điều 8 quy định trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2020.

Thùy Trang