Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Điều chỉnh giá bán nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng vừa ký Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 24/4 về việc giảm giá bán nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Theo Quyết định, giảm giá bán nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 được điều chỉnh cho các đối tượng sử dụng nước do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định cung cấp.

Về giá bán nước sạch sinh hoạt: Đối với các khách hàng là hộ nghèo trên địa bàn phục vụ của thành phố Quy Nhơn và 9 thị trấn thuộc các huyện trong tỉnh thì giảm 100% giá nước sinh hoạt mức 1 (dưới 20m3/hộ/tháng); Đối với các hộ gia đình khác và các đối tượng sử dụng nước hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ là khách hàng của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, giá bán nước sạch giảm giá 5% so với giá hiện hành được quy định tại Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh, cụ thể:

TT Đối tượng sử dụng Giá bán chưa có thuế VAT (đồng/m3) Ghi chú
I Địa bàn thành phố Quy Nhơn    
1 Hộ gia đình 8.827 Giá nước sinh hoạt mức 1 cho các hộ gia đình khác (dưới 20m3/hộ/tháng)
2 Hoạt động sản xuất vật chất 13.008  
3 Kinh doanh dịch vụ 14.658  
II Địa bàn 9 thị trấn    
1 Hộ gia đình 6.598 Giá nước sinh hoạt mức 1 cho các hộ gia đình khác (dưới 20m3/hộ/tháng)
2 Hoạt động sản xuất 12.544  
3 Kinh doanh dịch vụ 12.544  

Ngoài ra, việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được tính theo đơn giá bán nước sạch sau khi đã giảm giá. Đồng thời miễn giảm 100% giá thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các khách hàng là hộ nghèo sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, kịp thời tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (24/4/2020) và được áp dụng cho các tháng 4, 5, 6 năm 2020.

TL