Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

Để đẩy nhanh việc hỗ trợ xây dựng nhà ở trong năm cuối của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, nhằm tạo điều kiện giúp các hộ gia đình nghèo có nhà ở ổn định, an toàn trước mùa mưa bão 2020, Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản 886/BXD-QLN triển khai vấn đề này.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ qua chức năng của địa phương tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg đến các đối tượng có tên trong Đề án tham gia chương trình để các hộ gia đình đăng ký hỗ trợ xây dựng nhà ở nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống.

Lập kế hoạch thực hiện hỗ trợ cụ thể cho năm 2020 và chủ động thực hiện tổng hợp các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình theo đúng yêu cầu đề ra, đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như các đề xuất, kiến nghị và gửi về Bộ Xây dựng.

Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để huy động thêm nguồn lực và lồng ghép vào nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg nhằm nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ gia đình tham gia chương trình.

* Thực hiện Văn bản số 886/BXD-QLN ngày 04/3/2020 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo; ngày 10/3/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản 1415/UBND-KT giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3/2020.