Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, UBND tỉnh đã Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định, tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 18/02/2020.

rac thai

Kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên vùng biển tỉnh Bình Định; 50% ngư cụ khai thác thuỷ sản bị mất hoặc vứt bỏ được thu gom; 80% các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân huỷ; đảm bảo tối thiểu một năm hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch bờ biển. Thực hiện việc quan trắc hàng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông chính trên địa  bàn tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2030, giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên vùng biển tỉnh Bình Định; 100% ngư cụ khai thác thuỷ sản bị mất hoặc vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân huỷ. Mở rộng quan trắc hàng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông chính và tại các đảo, khu vực ven biển có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Để đạt mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tăng cường, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương; thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển; kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn thải; tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương; điều ra, khảo sát, rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trườrac thaing chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố ven biển trong phạm vi trách nhiệm quản lý chủ động xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; định kỳ hàng năm (trước ngày 01/12) và 5 năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Thùy Trang