Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2020

KẾ HOẠCH

Ứng dụng Công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2020

1. Mục tiêu

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đươc giao tại Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 4955/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020.

- Đẩy mạnh công tác tin học hóa, cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác ứng dụng CNTT tại Văn phòng UBND tỉnh, nhất là trong chỉ đạo, điều hành thông qua môi trường điện tử, giảm thiểu sử dụng văn bản giấy trong điều hành và xử lý công việc; tăng cường ký số văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử và lưu trữ điện tử.

- Hoàn thiện hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu, các phần mềm ứng dụng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt; tăng cường công tác an toàn, an ninh thông tin; nâng cao khả năng hoạt động của hệ thống mạng nội bộ, mạng wifi Văn phòng và trang bị các thiết bị tin học phục vụ cho công tác chuyên môn.

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác ứng dụng CNTT theo các tiêu chí đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông và kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019 .

 2. Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2020

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa UBND tỉnh với các đơn vị Trung ương và các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh dưới dạng ký số điện tử đạt trên 95% (do một số lĩnh vực còn phải phát hành văn bản giấy).

- 100% văn bản đến, văn bản đi được xử lý trên phần mềm Văn phòng điện tử (trừ các văn bản mật theo quy định).

- 90% công chức, viên chức sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử công vụ trong quá trình trao đổi công việc.

- Tích hợp 30% dịch vụ công trong tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Triển khai phần mềm phục vụ họp không giấy (e-Cabinet), hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh đáp ứng công nghệ hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; hoàn chỉnh các tính năng Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, hệ thống phần mềm một cửa điện tử theo tiêu chí, tính năng kỹ thuật quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

- Đảm bảo Trung tâm tích hợp dữ liệu, mạng nội bộ, mạng wifi văn hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn an ninh thông tin.

- Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019.

Tải file đính kèm: 196/KH-VPUBND