Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Mục đích: Nhằm kiện toàn đội ngũ viên chức Trung tâm Tin học - Công báo đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu: Việc tổ chức tuyển dụng viên chức phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ Hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành về tuyển dụng viên chức; - Tuyển dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. Việc tuyển dụng phải bảo đảm tính cạnh tranh, tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Tải file đính kèm : Kế hoạch tuyển dụngPhụ lục