Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

“Công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2019 – 2025

Ngày 29/10/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 392/KH-VPUBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

Với mục đích nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày và trên các lĩnh vực công tác; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ngoài ra, yêu cầu việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm và liên tục trong các phong trào thi đua của Văn phòng UBND tỉnh từ nay đến năm 2025. Phong trào thi đua phải được tổ chức sâu, rộng trong các phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc Văn phòng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp tình hình thực tiễn. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

Nội dung thi đua

Đối với tập thể: thi đua xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút sự tham gia của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; trau dồi kiến thức, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; xây dựng tập thể đoàn kết; giúp đỡ, phối hợp tốt trong giải quyết công việc; không sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin mật …; tích cực tham gia các phong trào thi đua do Văn phòng UBND tỉnh phát động, tổ chức triển khai thực hiện.

Tiến độ thực hiện

Kế hoạch đặt ra năm 2019 sẽ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua và phát động phong trào thi đua.

Năm 2022, tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025.

Năm 2025: Tổng kết Phong trào thi đua.

Trưởng các phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh căn cứ Kế hoạch và đặc điểm tình hình của từng đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua tại đơn vị, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động; đồng thời phát huy trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu, tổ chức triển khai thực hiện và hàng năm có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện; phát hiện, giới thiệu nhân rộng các điển hình tiên tiến; xem xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, đề nghị các hình thức khen thưởng trong dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

Thùy Trang