Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 404
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 432
Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 427
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 413
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 481
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chê theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-TTg Viết bởi Tran Dinh Nghia 467
Quyết định ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ igiao Viết bởi Tran Dinh Nghia 415
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Viết bởi Tran Dinh Nghia 408
Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Viết bởi Tran Dinh Nghia 408