Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và công tác triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật của các địa phương

Ngày 28/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và công tác triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật của các địa phương. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 62/TB-UBND ngày 04/4/2019.

Heo BD

Ảnh minh họa

Đối với tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương quyết định thành lập để Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả; giao UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; xây dựng quy chế phối hợp giữa Trung tâm và Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT để tránh chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp xây dựng đề án vị trí việc làm để làm cơ sở tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định; xem xét thanh toán lương, phụ cấp, các khoản chi khác cho cán bộ, viên chức, hợp đồng đang làm việc tại các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp theo quy định.Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thành lập, tổ chức hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp.

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh động vật, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh được giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cùng chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh động vật tại địa bàn được phân công.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh, thường xuyên báo cáo tình hình cho Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh để biết và chỉ đạo. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật, theo định kỳ. Đảm bảo các điều kiện cho các Trạm kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời về thời gian hoạt động, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác kiểm dịch, tiêu độc, khử trùng phương tiện vận chuyển động vật ra, vào tỉnh theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện để triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật tại địa phương. Lập các chốt tậm thời để kiểm tra việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào trên địa bàn. Tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện công tác tiêu độc khử trùng trên địa bàn, tại các nơi công cộng; hướng dẫn, kiểm tra người chăn nuôi thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng trại, tiêm phòng cho động vật, khai báo khi xảy ra dịch bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, thiệt hại do dịch bệnh đang vay vốn tại các tổ chức tín dụng để được xem xét, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau dịch kết thúc ... theo quy định.

TL