Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc liên quan của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định

Ngày 28/01/2019, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp bàn về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc liên quan của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương,Bưu điện tỉnh và Viễn thông Bình Định.Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính côngbáo cáo và ý kiến các đơn vị tham gia cuộc họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 20/TB-UBND ngày 01/02/2019.

trungtamẢnh minh họa

Để Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) sớm đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và Quy chế quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 02 năm 2019.

Thống nhất chủ trương chuyển giao Cổng dịch vụ công cho TTPVHCC để thống nhất đầu mối tích hợp, trao đổi dữ liệu về thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh tại TTPVHCC. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất thực hiện việc chuyển giao Cổng dịch vụ công nêu trên đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thuê hạ tầng CNTT và phần mềm Một cửa điện tử liên thông tại TTPVHCC theo quy định hiện hành của Nhà nước. Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh đăng ký các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, đơn vị mình; xây dựng Quy trình nội bộ xử lý thủ tục hành chính và đăng ký cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm đảm bảo số lượng, chất lượng đúng theo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, gửi hồ sơ về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/02/2019 để tổng hợp, gửi cơ quan chuyên môn thẩm định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đối với các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương đang thực hiện ổn định việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC theo chỉ đạo cơ quan cấp trên trực tiếp thì tiếp tục duy trì tại đơn vị, trước mắt chưa đưa vào danh sách các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tại TTPVHCC tỉnh. Bưu điện tỉnh Bình Định khẩn trương hoàn thiện công tác cải tạo, sửa chữa và sớm bàn giao mặt bằng cho TTPVHCC để các đơn vị thi công tiến hành lắp đặt thiết bị, kết nối hạ tầng công nghệ thông tin và vận hành thử hệ thống đảm bảo đúng tiến độ đề ra (trong tháng 3/2019). 

TL 

VP UBND tỉnh