Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh.

Ngày 26/02/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 34/TB-UBND ngày 05/3/2019 (ảnh).

phòng chóng TT

Theo đó, Văn phòng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp để hoàn chỉnh Báo cáo tình hình hoạt động và cập nhật lại danh sách các đơn vị nộp quỹ phòng chống thiên tai trong năm 2019. Thông báo đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chưa lập kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai khẩn trương hoàn chỉnh nộp báo cáo; đồng thời có văn bản trả lời, hướng dẫn cho các đơn vị còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; Phối hợp với Sở Tài chính để cập nhật tình hình Quỹ lương năm 2019 của các đơn vị hành chính, sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước để làm cơ sở lập kế hoạch và trích chuyển nộp quỹ theo đúng quy định; Phối hợp với Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về quỹ phòng, chống thiên tai đến đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp quỹ; Xem xét đề xuất kinh phí thích hợp để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về quỹ phòng, chống thiên tai trong năm 2019, để việc triển khai thu quỹ đạt hiệu quả cao; Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất về việc miễn, giảm nộp quỹ phòng, chống thiên tai cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm theo quy định; báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 20/3/2019.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh để triển khai thực hiện trong năm 2019; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 20/3/2019. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất việc phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2019. Giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với Văn phòng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh để thực hiện biện pháp đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp quỹ phòng, chống thiên tai, phù hợp với nhiệm vụ và quy định của ngành.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương lập kế hoạch thu, miễn giảm quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn, tổng hợp báo cáo cho Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh theo quy định; đồng thời, triển khai việc thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai đến UBND cấp xã để tổ chức thực hiện đối với các đối tượng nộp quỹ phòng chống thiên tai theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh