Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi họp nghe Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 04/4/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long chủ trì buổi họp nghe Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.Sau khi nghe lãnh đạo Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 64/TB-UBND ngày 05/4/2019.

Quỹ KHCN

Ảnh minh họa

Theo đó, đối với khoản nợ quá hạn của các doanh nghiệp, giao Ban Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh thực hiện thủ tục khởi kiện đến Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn để thụ lý và giải quyết theo pháp luật đối với các doanh nghiệp nêu trên.

Giao Ban Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh có văn bản gửi Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn đôn đốc thực hiện thi hành Quyết định số 08/2013/QĐST-KDTM ngày 11/3/2013 của Toàn án nhân dân thành phố Quy Nhơn về việc công nhận sự thỏa thuận của đơn sự, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các dự thảo Quyết định (Quy định cho vay của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định, Quy chế quản lý rủi ro vốn vay tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định, Quy chế làm việc của Hội đồng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định...); gửi lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, trình Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, thống nhất chủ trương cho Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh tuyển dụng 03 viên chức làm việc tại Quỹ, giao Ban Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể; việc xét tuyển phải thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo quy trình, thủ tục đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

TL