Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định

Ngày 25/12/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Bình Định. Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 295/TB-UBND ngày 26/12/2018.

2019 cntt

Ảnh minh họa

Theo đó, năm 2018, hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định: Chương trình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018, đặc biệt là việc sử dụng chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, đạt tỷ lệ 100% mục tiêu đã đề ra; hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư đáng kể; Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương hoạt động tương đối ổn định, thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp và thông tin trên các lĩnh vực được cập nhật kịp thời, công khai, minh bạch; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được quan tâm, chú trọng … Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018 vẫn còn một số tồn tại, khó khăn nhất định. Việc triển khai một số nội dung hoạt động còn chậm, chưa đạt được kết quả như mục tiêu đã đề ra: công tác thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; dịch vụ công trực tuyến; việc triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống văn phòng điện tử tại cấp xã còn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng CNTT chưa được quan tâm, đầu tư…Đồng thời, tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, cán bộ lãnh đạo chưa thực sự quan tâm, gương mẫu triển khai thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành tại đơn vị.

Để hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt; UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: Tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh; khẩn trương rà soát thực trạng (hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực, nhân lực, chất lượng dịch vụ…), đánh giá lại năng lực triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để làm cơ sở xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2019; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/01/2019; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2018); báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 05/01/2019; Chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành trên lĩnh vực ứng dụng CNTT, trong đó khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử, hệ thống Giao ban trực tuyến của tỉnh; Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước của tỉnh; Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định; Chỉ thị về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Định; Chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thống nhất kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước hàng năm; báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm khẩn trương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan thực hiện chuyển giao Cổng thông tin điện tử của tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh (theo Quyết định số 4411/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh); đảm bảo quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu quả kể từ ngày 01/01/2019; Chủ động làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan để thống nhất các nội dung cụ thể (Cổng dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống một cửa điện tử) nhằm đảm bảo hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện rà soát, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư hợp lý cho hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh năm 2019 và giai đoạn 2016-2020; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Các thành viên trong Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát, bố trí kinh phí hợp lý để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT hướng tới kết nối liên thông các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thực hiện kế hoạch chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Định năm 2019 đạt kết quả.

TL

VP UBND tỉnh