Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh về tình hình hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sau khi hợp nhất.

Ngày 10/6/2019 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì buổi làm việc về tình hình hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) sau khi hợp nhất 05 đơn vị trực thuộc Sở Y tế: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe và Trung tâm Phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ của các đơn vị: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định; lãnh đạo và các khoa, phòng của Trung tâm.au khi nghe lãnh đạo Trung tâm báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm kể từ thời điểm hoạt động chính thức (ngày 01/01/2019) đến nay, đề xuất, kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc ban đầu kể từ khi hợp nhất; ý kiến của các cơ quan, đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã tại thong báo số 129/TB-UBND, ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh.

KSBT

Arnh: baobinhdinh.vn

Nội dung kết luận như sau:

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Trung tâm sau khi thựchiện hợp nhất:

Việc sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, các đơn vị sự nghiệp y tế nói riêng là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. UBND tỉnh đánh giá cao việc chấp hành chủ trương, chính sách của tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên Trung tâm; Đánh giá cao vai trò của Sở Y tế trong việc chỉ đạo sâu sát Trung tâm thực hiện Đề án hợp nhất đúng mục tiêu, yêu cầu và lộ trình được duyệt, bước đầu đã mang lại một số kết quả rất đáng khích lệ. Trong gần 6 tháng hoạt động kể từ khi chính thức hợp nhất 05 đơn vị đến nay, tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm. Vì vậy, Trung tâm đã cơ bản thực hiện đảm bảo nhiệm vụ công tác được giao trong 6 tháng đầu năm 2019, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Mặc dù gặp phải những khó khăn ban đầu khi tổ chức hoạt động đơn vị mới, năm 2019 lại là năm chu kỳ bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, thay đổi vắc xin tiêm chủng mở rộng theo chỉ đạo của Bộ Y tế,… nhưng Trung tâm đã nỗ lực vượt qua khó khăn ban đầu, đảm bảo hoạt động chuyên môn ổn định, có chất lượng.

2. Trong thời gian tới, Sở Y tế và Trung tâm cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên Trung tâm thật sự đoàn kết, gắn bó, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết với công việc được giao. Giám đốc Trung tâm cần phát huy vai trò của người đứng đầu, cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành; Quan tâm sâu sát tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên Trung tâm, nhằm ổn định tư tưởng để cán bộ, nhân viên Trung tâm yên tâm làm việc, cống hiến lâu dài; Rà soát, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền đối với những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thực hiện phân công, phân nhiệm trong Ban Giám đốc Trung tâm rõ ràng, gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự “đúng người, đúng việc”, phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo. Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các khoa, phòng của Trung tâm trong việc lập kế hoạch, triển khai các hoạt động chuyên môn được giao; đồng thời, đào tạo nâng cao năng lực, bố trí nhân sự phù hợp làm công tác kế hoạch tài chính, mua sắm đấu thầu, nhằm đảm bảo nguồn lực hoạt động cho Trung tâm.

- Có kế hoạch đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức y khoa, đào tạo lý luận chính trị nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn của Trung tâm; Đặc biệt chú trọng việc thu hút bác sĩ về công tác tại Trung tâm.

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ y tế cơ sở tham gia vào công tác y tế dự phòng.

- Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm.

3. Về giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm tại buổi làm việc:

- Về đề nghị bổ sung kinh phí cho Trung tâm sửa chữa, cải tạo một số hạng mục nhà làm việc tại 4 cơ sở được tỉnh giao quản lý, nhằm đảm bảo công năng theo yêu cầu nhiệm vụ sau khi hợp nhất: Giao Giám đốc Trung tâm tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập các thủ tục sửa chữa trụ sở làm việc theo quy định, báo cáo Sở Y tế, để Sở Y tế làm việc với Sở Tài chính đưa vào dự toán chi ngân sách của ngành y tế năm 2019 (điều chỉnh, bổ sung và nếu cân đối được) hoặc năm 2020.

- Về đề nghị xem xét cơ chế tự chủ về tài chính đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan lien quan căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, nghiên cứu, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Về đề nghị bổ sung thêm kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp năm 2019 cho các hoạt động y tế dự phòng, phòng chống dịch sốt xuất huyết, chương trình mục tiêu 2 Y tế - Dân số, cơ sở điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone: Giao Giám đốc Trung tâm chỉ đạo lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện cụ thể, báo cáo Sở Y tế, để Sở Y tế làm việc với Sở Tài chính, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo các hoạt động theo nhiệm vụ được giao cho Trung tâm và đúng chế độ quy định.

4. Giao Sở Y tế:

- Quan tâm, chỉ đạo sâu sát Ban Giám đốc Trung tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm, chủ động làm việc với Sở Tài chính về nguồn kinh phí thực hiện các nội dung nêu tại Mục 3 Thông báo này; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Giao Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Y tế trong việc đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cho Trung tâm, nhất là kinh phí phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo quy định.

6. Văn phòng UBND tỉnh:

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu tại Thông báo này của các sở, ngành, đơn vị; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải   quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện./.

KY