Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến Kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh về Chiến lược phát triển Bình Định trở thành một cực tăng trưởng phía Nam

Ngày 31/5/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Chiến lược phát triển Bình Định trở thành một cực tăng trưởng phía Nam vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Sau khi nghe Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 139/TB-UBND ngày 06/6/2018.

tang truong nam

Ảnh minh họa

Theo đó, cơ bản thống nhất nội dung, bố cục dự thảo báo cáo Chiến lược phát triển Bình Định trở thành một cực tăng trưởng phía Nam vùng kinh tế trọng điểm miền Trung do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh soạn thảo; trong đó lưu ý: Cập nhật số liệu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2017; tính toán lại diện tích thu hồi đất nông nghiệp để phát triển đô thị và các mục đích khác; chuyển một số Bảng biểu minh họa vào phần Phụ lục....

Giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu dự họp, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo, gửi lại các sở, ban, ngành liên quan tham gia góp ý bằng Văn bản; trên cơ sở đó, tổng hợp hoàn chỉnh Báo cáo, trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong tháng 6/2018.

TL

VP UBND tỉnh