Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp quý II/2018

Ngày 09/5/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp quý II/2018 về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII) và bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 126/TB-UBND ngày 22/5/2018.

1 phat trien DN

Ảnh minh họa

Theo đó, cơ bản thống nhất với nội dung bố cục dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) do Sở Tài chính chuẩn bị. Giao Sở Tài chính tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý cho phù hợp với điều kiện thực tế của DNNN tại địa phương, hoàn chỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Giao Sở Tài chính khẩn trương làm việc với Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định và đơn vị tư vấn thẩm định giá để thống nhất phương án điều chỉnh giá chào bán cổ phần vốn nhà nước tại BMC trên sàn HOSE phù hợp với điều kiện thực tế thị trường. Đối với các vướng mắc trong tổ chức đấu giá và sau khi đấu giá cổ phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty trao đổi và thống nhất phương án xử lý; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc việc thoái vốn nhà nước trong năm 2018 tại các Công ty cổ phần, cụ thể như sau: đối với các Công ty cổ phần chưa hoàn thành kế hoạch thoái vốn nhà nước năm 2017 chuyển sang năm 2018, Công ty cổ phần Tổng hợp Vân Canh, Công ty cổ phần Tổng hợp Vĩnh Thạnh và Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão phải hoàn thành các thủ tục còn lại trước ngày 30/6/2018; đối với các Công ty cổ phần đang xây dựng phương án thoái vốn nhà nước thuộc kế hoạch năm 2018, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn, Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn phải hoàn thành việc xây dựng, thẩm tra phương án thoái vốn nhà nước, trình UBND tỉnh phê duyệt trong Quý III/2018.  

Đối với việc bổ sung thông tin 02 đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến chuyển thành Công ty cổ phần (Trung tâm Giống cây trồng và Ban Quản lý cảng cá Bình Định) theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 3578/BNN-QLDN ngày 14/5/2018, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo Văn bản giải thích, bổ sung thông tin; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/6/2018.

TL

VP UBND tỉnh