Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Tin học - Công báo Bình Định

Ngày 02/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4494/QĐ-UBND phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Tin học - Công báo Bình Định, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Định.

Theo đó, tổng số vị trí việc làm được phê duyệt gồm 09 vị trí. Trong đó: nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành gồm 04 vị trí; nhóm hoạt động nghề nghiệp gồm 03 vị trí; nhóm hỗ trợ, phục vụ gồm 02 vị trí.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Tin học - Công báo Bình Định thực hiện việc sắp xếp số lượng người làm việc phù hợp, đảm bảo cơ cấu và định mức theo quy định; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao. Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, điều chỉnh khung danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm khi có sự thay đổi về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; tổ chức lại hoặc giải thể theo các văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc thay đổi theo nhu cầu thực tế, nhằm đảm bảo thực hiện vị trí việc làm được kịp thời và hiệu quả.

Kim Loan

VP UBND tỉnh