Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 11/11/2019, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 30-KH/ĐUVP về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng trong Đảng bộ Văng phòng UBND tỉnh.

1 dai hoi tinh

Ảnh minh họa.

Từ tháng 11/2019 đến sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức tuyên truyền một cách thiết thực, hiệu quả, bằng các hình thức phù hợp với tình hình và điều kiện của từng đơn vị; gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; tổ chức tốt việc góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Công đoàn và Chi đoàn thanh niên cơ quan tổ chức tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đoàn viên với các hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo và thích hợp; vận động đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Các khẩu hiệu tuyên truyền gồm: “Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025!”, “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX!”, “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam!”, “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội!”, “Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!”, “Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Định quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX”, “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!”, “Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!”, “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!”, “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!”.

Thông qua việc tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; nhận thức sâu sắc về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của đại hội đảng bộ các cấp và các chủ trương, đường lối, định hướng lớn được nêu trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bảo đảm đúng chỉ đạo, định hướng của cấp ủy đảng. Công tác tuyên truyền phải đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị về các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường các biện pháp phòng, chống hành động của các thế lực thù địch lợi dụng việc góp ý kiến, đề xuất các văn kiện đại hội để phát tán các thông tin, luận điệu thù địch, sai trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu đối với đại hội đảng bộ các cấp.

Kim Loan