Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Chiều 18/7, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh.

1 VP 6 thang Copy

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng (bên trái) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm, tập thể lãnh đạo Văn phòng đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh và chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của UBND tỉnh để theo dõi, đôn đốc, tham mưu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng.

Văn phòng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình công tác trọng tâm, những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc theo dõi, cập nhật, khai thác các văn bản giao nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (6 tháng đầu năm đã hoàn thành 62/63 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ trễ hạn); các văn bản chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương và văn bản của các sở, ngành, địa phương thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia, hộp thư điện tử của tỉnh và Văn phòng điện tử. Duy trì ổn định công tác cập nhật, thống kê các nội dung, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương trên phần mềm chỉ đạo điều hành; theo đó, 6 tháng đầu năm, đã có 856 nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương đã được cập nhật, theo dõi, đôn đốc thường xuyên trên hệ thống và tại các cuộc họp định kỳ của UBND tỉnh. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, thống kê tình hình tiếp nhận và xử lý văn bản của các chuyên viên trên phần mềm Văn phòng điện tử, kết quả 6 tháng đầu năm đã xử lý 7.078/7.343 văn bản trước hạn, 265 văn bản đang xử lý trong hạn, không có văn bản xử lý quá hạn.

Văn phòng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Trong 6 tháng đầu năm, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 31 Quyết định công bố Danh mục TTHC với 471 TTHC và quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 170 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với VNPT Bình Định hoàn thành công tác chuyển đổi quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành sang quy trình điện tử liên thông và tham mưu UBND tỉnh thành lập, đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019, làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có phát sinh thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, bước đầu góp phần giảm thiểu thời gian chờ đợi, đi lại, đem lại sự hài lòng của người dân và tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Văn phòng đã triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử được ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia và thí điểm ký số, phát hành văn bản điện tử thay văn bản giấy trên hệ thống văn phòng điện tử trong nội bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên đươc cập nhật, cải tiến và hoạt động thường xuyên 24/24h với nhiều nội dung, hình thức phong phú; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và cá nhân khai thác có hiệu quả các hệ thống thông tin điện tử của tỉnh, góp phần phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Công báo điện tử tỉnh cũng được cập nhật trực tuyến, hoạt động thường xuyên, liên tục 24/24h. Văn phòng duy trì thực hiện ổn định việc phát hành văn bản điện tử được ký số, chứng thư số trên Hệ thống Văn phòng điện tử đối với những văn bản không sử dụng văn bản giấy theo quy định. Ban Tiếp công dân giúp UBND tỉnh giải quyết nhiều vụ việc tồn tại, kể cả các vụ việc lợi dụng khiếu kiện nhiều người ở một số cơ quan Trung ương và của tỉnh, góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu kiện, tụ tập đông người. Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong một số đơn vị trực thuộc mới thành lập và hợp nhất; thực hiện nghiêm túc đề án vị trí việc làm và lộ trình tinh giản biên chế theo kế hoạch; triển khai hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 – 2020 và 2020 – 2025... Công tác quản trị, quản lý tài sản, trang thiết bị, đảm bảo phương tiện, vật chất phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan luôn được quan tâm và thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch thường trực yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, nhất là đối với việc tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh. Đầu tư trang thiết bị tin học để kết nối mạng và thực hiện hoàn chỉnh việc ký số văn bản điện tử của lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng tại cơ quan theo quy định. Tiến hành sắp xếp tổ chức bên trong của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. Phó Chủ tịch yêu cầu nhà khách Thanh Bình nghiêm túc thực hiện đổi mới trong hoạt động kinh doanh, tổ chức phục vụ tốt các cuộc  họp, hội nghị, các đoàn khách của tỉnh được bố trí ăn nghỉ tại nhà khách; khẩn trương hoàn thành Quy chế hoạt động kinh doanh theo mô hình tự chủ , tự chịu trách nhiệm về tài chính, trình lãnh đạo Văn phòng xem xét, phê duyệt trong quý III/2019.

Kim Loan

VP UBND tỉnh