Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 19/6/2019, Văn phòng UBND tỉnh có báo cáo số 240/BC-VPUBND về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019.

1 toa nha VP UBND tinh

Văn phòng UBND tỉnh

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Văn phòng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm, trong đó nhấn mạnh công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, Đảng ủy Văn phòng đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành quy định về công tác phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai, minh bạch những nội dung như: quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng lương trước thời hạn; việc kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức ; việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước… Qua tự kiểm tra, không có bất kỳ cán bộ, công chức, viên chức nào có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc; không có biểu hiện tham nhũng, lãng phí. Chưa có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức phải tiến hành xác minh tài sản, thu nhập. Văn phòng UBND tỉnh không có đơn thư tố cáo, khiếu nại. Các đơn vị sự nghiệp trong quá trình hoạt động đều thực hiện việc nộp thuế cho ngân sách Nhà nước đầy đủ theo quy định.

Trong quý III năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị. Thực hiện tốt các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên, chế độ tự phê bình và phê bình tại các cuộc họp, sinh hoạt chi, đảng bộ theo định kỳ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát giác những hành vi tiêu cực, tham nhũng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; nhất là các nội dung về phòng, chống tham nhũng được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và các văn bản mới được ban hành: Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Chương trình công tác trọng tâm về phòng, chống tham nhũng năm 2019. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng.

Tăng cường hơn nữa việc theo dõi quản lý trong các lĩnh vực nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực như quản lý tài chính, tài sản, mua sắm tại đơn vị. Quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công theo Quy chế chi tiêu nội bộ, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ đã quy định. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, nhất là đối với quy trình tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, sắp xếp, điều chuyển, luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

Kim Loan

VP UBND tỉnh