Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổ chức soạn thảo Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 17/6/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 231/KH-VPUBND về tổ chức soạn thảo Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định (ảnh).

TTHCC

Mục đích của kế hoạch là căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, tổ chức nghiên cứu, xây dựng Quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý mang tính quy phạm cho công tác thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để giải quyết thủ tục hành chính.

Yêu cầu việc tổ chức soạn thảo Quy định phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục, kinh phí xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quá trình xây dựng, ban hành văn bản phải phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp 2 thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện; nội dung Quy định đáp ứng yêu cầu đổi mới quy trình lưu chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị có liên quan, nhằm đơn giản hóa quy trình xử lý hồ sơ và cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc hành chính theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2997/UBND-KSTT ngày 03/6/2019.

Quy trình tổ chức soạn thảo Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được tiến hành theo trình tự các bước như: Thành lập Tổ soạn thảo; tập hợp tài liệu, xây dựng đề cương của dự thảo Quy định; xây dựng dự thảo nội dung Quy định; tổ chức lấy ý kiến dự thảo nội dung Quy định; tổng hợp ý kiến tham gia và chỉnh lý dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định; hoàn thiện dự thảo Quy định, trình UBND tỉnh quyết định ban hành.

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu Chánh Văn phòng quyết định thành lập Tổ soạn thảo; căn cứ phân công nhiệm vụ của từng thành viên, Lãnh đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính được cử tham gia làm Tổ phó Tổ soạn thảo giữ vai trò đầu mối, điều phối và tổ chức các hoạt động của Tổ soạn thảo trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy định, đảm bảo hoàn thành các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Phòng Quản trị - Tài vụ phối hợp với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo kinh phí cho hoạt động soạn thảo theo quy định tại Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh.

Thùy Trang