Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020

Tập tin đính kèm 1991/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp cho lao động tỉnh Bình Định, giai đoạn 2018 - 2020

Tập tin đính kèm 1026/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định

Tập tin đính kèm 629/QĐ-UBND

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 Chinh phu

Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) một cách bền vững; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, các lĩnh vực; bảo đảm công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước; nâng cao ý thức về vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong nhận thức và hành động về cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020

dai hoi dang bo 19

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong tỉnh trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát huy nội lực đi đôi với tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh.