Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng 16/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ. Chủ trì điểm cầu Bình Định có các đồng chí: Phan Cao Thắng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Lâm Hải Giang – Giám đốc Sở Nội vụ. 

1 nganh Noi vu Copy

Điểm cầu Bình Định

Với phương châm hành động “hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh công nghệ”, ngay từ đầu năm, toàn ngành Nội vụ đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao trong 6 tháng đầu năm 2019 và đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được ngành Nội vụ xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, ngành Nội vụ đã chủ trì xây dựng 05 dự án Luật, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến đối với 02 dự án luật là Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Ngành đang tập trung xây dựng Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); tổ chức nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng dự thảo các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành các Luật trên. Ngành đã xây dựng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 03 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 01 Nghị quyết, 03 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 quyết định; tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ 14 Nghị định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành theo thẩm quyền 08 Thông tư, 06 văn bản hợp nhất và đang xây dựng, hoàn thiện 12 Thông tư.

Việc xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính; chính sách tiền lương đều được thực hiện đúng theo quy định. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt; Bộ phận một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Bộ, ngành Nội vụ đã thực hiện quyết liệt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia với Chính phủ và với các bộ, ngành địa phương.

Tại Bình Định, ngành Nội vụ đã bám sát chương trình công tác của UBND tỉnh, kế hoạch trọng tâm của ngành, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ và các cơ quan cấp trên và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngành đã tập trung tham mưu, tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh, kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương, kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính. Phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của 20/21 cơ quan thuộc UBND tỉnh; theo đó, giảm 19 phòng chuyên môn thuộc Sở, giảm 03 Chi cục trực thuộc Sở; giảm 34 phòng thuộc Chi cục và tương đương, giảm 16 lãnh đạo Ban, Chi cục, giảm 31 Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc sở, giảm 12 Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục thuộc Sở. Giảm 86 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ban ngành. Giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho 55 người; chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính, nhà nước  không giao biên chế 153 biên chế. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các cấp được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy định; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tôn giáo, thi đua, khen thưởng và văn thư – lưu trữ có nhiều chuyển biến tích cực…

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về những vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế; công chức, viên chức; chính quyền địa phương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính; thi đua – khen thưởng; văn thư – lưu trữ; công tác thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan tham mưu trong lĩnh vực Nội vụ rà soát lại các nhiệm vụ được giao trong năm 2019; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện sắp xếp các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế của năm 2020. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ của tất cả các đơn vị trực thuộc, kể cả đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và kịp thời khắc phục, xử lý các trường hợp có sai phạm. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch thí điểm về đổi mới cách tuyển chọn cán bộ quản lý cấp vụ, cấp sở, và cấp phòng năm 2019 và có báo cáo gửi về Bộ Nội vụ để sơ kết. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng các phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính của cấp xã, cấp huyện trên tinh thần Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo triển khai Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị các vụ, ban, tổ chức của các bộ, ngành, các địa phương tiếp tục chủ động tham mưu cho lãnh đạo để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo Bộ Nội vụ để hướng dẫn, giải quyết. 

Kim Loan