Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 19/9/2019 về triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

1 phan mem Copy

UBND tỉnh họp bàn Kế hoạch triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành công tác sửa chữa, bổ sung máy móc thiết bị, xây dựng quy trình điện tử và phần mềm một cửa điện tử trước ngày 31/12/2019. Đối với những địa phương đã có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và phần mềm một cửa điện tử theo quy định cần khẩn trương củng cố, sắp xếp và đưa vào hoạt động sớm hơn để đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC và liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định. Đến ngày 31/12/2019, có ít nhất 30% số lượng đơn vị cấp xã thuộc các huyện, thị xã và 100% đơn vị cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn hoàn thành việc xây dựng phần mềm một cửa điện tử; các đơn vị cấp xã còn lại hoàn thành trước ngày 31/3/2020.

UBND tỉnh yêu cầu phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã phải phù hợp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và đảm bảo tương thích, kết nối thông suốt và tích hợp, chia sẻ dữ liệu, thông tin với phần mềm một cửa điện tử đang sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Việc triển khai phần mềm một cửa tại mỗi địa phương cấp huyện phải phù hợp với yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận Một cửa và tình hình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời quá trình đầu tư phải đảm bảo khả thi, tiết kiệm, hiệu quả và phát huy tính chủ động của các địa phương. Trên cơ sở nhận diện tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị, địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể và tích cực chỉ đạo thực hiện nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy hiệu quả cao nhất trong quá trình triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC tại địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, thống kê, tập hợp danh mục TTHC theo từng cấp hành chính đang có hiệu lực thực hiện, trình Chủ tịch UBND quyết định ban hành Bộ TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để các địa phương thống nhất thực hiện; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC liên thông thuộc chức năng, phạm vi quản lý của từng cơ quan, đơn vị trước ngày 31/12/2019. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu danh mục TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh các giải pháp đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đảm bảo tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử với Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoàn thành trước ngày 31/12/2019; thực hiện kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo lộ trình thời gian theo quy định của Chính phủ. Theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử và đầu tư hoàn chỉnh Bộ phận Một cửa để sớm đi vào hoạt động và kết nối liên thông trong giải quyết TTHC với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, thống nhất phần mềm một cửa điện tử tại các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo kết nối, liên thông và chia sẻ thông tin dữ liệu với phần mềm một cửa điện tử đang sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục thanh quyết toán các khoản chi phí có liên quan đến việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với Bộ phận Một cửa theo quy định.

Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn tổ chức, hoạt động Bộ phận Một cửa và bố trí nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, đảm bảo phát huy hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các nội dung chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp ứng xử của người làm việc tại Bộ phận Một cửa trong các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm của tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung tại Kế hoạch này, tiến hành lập kế hoạch chi tiết triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Theo đó, chỉ đạo triển khai thực hiện ngay quy trình hồ sơ điện tử và các thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm một cửa điện tử đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Kế hoạch này và quy định của pháp luật hiện hành. Phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm khảo sát, bổ sung hạ tầng kỹ thuật để xây dựng khởi tạo phần mềm một cửa điện tử và sớm đưa vào vận hành hoạt động hiệu quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng lộ trình thời gian đề ra; tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC. Rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận Một cửa theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; ban hành quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ TTHC giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với quy trình giải quyết công việc thông qua phần mềm một cửa điện tử được triển khai sử dụng. Chịu trách nhiệm chỉ đạo đầu tư sửa chữa và hoàn thiện Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; tổ chức theo dõi, tổng hợp, tích hợp thông tin tình hình, kết quả giải quyết TTHC và liên thông giải quyết TTHC với cấp xã, cấp tỉnh theo định kỳ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận Một cửa. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về việc cung cấp thông tin TTHC, tình hình giải quyết và kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; có giải pháp đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Kim Loan