Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tại văn bản số 2871/UBND-NC ngày 28/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ nhằm triển khai có hiệu quả văn bản số 1201/BTP-PBGDPL ngày 09/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. 

1 hoa giai o co so

Các thành viên tổ hòa giải của thôn Xuân Phương (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) tìm hiểu thông tin pháp luật để nâng cao chất lượng hòa giải. (Ảnh: baobinhdinh.com.vn)

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa công tác PBGDPL.

Ban hành và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng, bảo đảm Hội đồng hoạt động hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm của thành viên Hội đồng và cơ quan thường trực Hội đồng trong tham mưu, tư vấn, xác định mục tiêu, hoạt động trọng tâm PBGDPL, chú trọng các vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3569/QĐ-UBND. Tăng cường công tác PBGDPL trong nhà trường và cho các đối tượng đặc thù. Triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Công tác hòa giải ở cơ sở

Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên theo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022“ ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, nhất là các biện pháp xử lý chuyển hướng về hòa giải quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án quy định tại Chương XXXIII của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1503/BTP-PBGDPL ngày 05/5/2017.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra và chế độ thông tin, báo cáo, thống kê; kịp thời khen thưởng, đề xuất khen thưởng đối với tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở theo Quyết định số 16/QĐ-HĐPH ngày 06/3/2019 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế xét khen thưởng công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan giúp UBND tỉnh tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; tổ chức tốt Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày29/3/2019 của UBND tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy vào điều kiện tình hình thực tế của địa phương tổ chức thi tại địa phương hoặc thành lập đội thi để tham gia cuộc thi của tỉnh.

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn, trong đó tập trung chỉ đạo, tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương theo Quyết định số 31/QĐBCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, mục 4 Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp và gửi Báo cáo sơ kết về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 01/8/2019.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các địa phương, các sở, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 31/QĐBCĐCTMTQG, Kế hoạch số 707/KH-BTP và gửi Báo cáo sơ kết cho Bộ Tư pháp trước ngày 30/8/2019.

Kim Loan

VP UBND tỉnh