Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 2/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

VL nổ

Ảnh minh họa

Theo đó, Quy chế gồm 4 chương, 22 điều. Quy chế này quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (sau đây gọi tắt là tiền chất thuốc nổ)trên địa bàn tỉnh Bình Định; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quy chế này không áp dụng đối với vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ phục vụ mục đích quốc phòng và trong các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật; những nội dung không quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Với nguyên tắc chung là tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; không làm phát sinh điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thùy Trang