Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1824/UBND-KSTT về việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (ảnh).

phuc vu HCC

Trong 3 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành của tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính; việc Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động tiếp tục thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính để mang đến sự hài lòng cao cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; số lượng hồ sơ quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương cấp huyện vẫn còn nhiều; việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện công ích chưa được quan tâm thực hiện.

Để tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 (ban hành theo Quyết định số 4762/QĐ-UBND ngày 28/12/2018), Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 (ban hành theo Quyết định số 4846/QĐ-UBND ngày 28/12/2018), Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2019 (ban hành theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 30/01/2019) và Công văn số 7182/UBND-KSTT ngày 16/11/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh, các quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành theo đúng hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật. Chấn chỉnh việc niêm yết Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu điện công ích thuộc thẩm quyển giải quyết của cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo đúng thời hạn theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2018 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo thẩm quyền quản lý, các sở, ban, ngành thường xuyên theo dõi, cập nhập, rà soát và kịp thời thực hiện thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố các thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định của các Bộ, ngành Trung ương; tích cực, chủ động và nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan và tổ chức trong công tác giải quyết thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 29/3/2019. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; trong đó, nêu rõ thực trạng tình hình, nguyên nhân của tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định trong quý I năm 2019; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/4/2019.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện nội dung Công văn này.

TL

VP UBND tỉnh