Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đẩy nhanh tiến độ triển khai chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 773/UBND-TH về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần  trên địa bàn tỉnh.

trung tâm GCT

Ảnh minh họa

Giao Sở Tài chính phối hợp, đôn đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 03 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Giống cây trồng, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải, Ban quản lý Cảng cá Bình Định) đề xuất nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, gửi Sở Tài chính trước ngày 26/02/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập.

 Yêu cầu Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần tại các đơn vị khẩn trương quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch chuyển đổi sát với tình hình thực tế tại đơn vị, đảm bảo nội dung và tiến độ thời gian quy định tại Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện; đôn đốc đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác lập báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2018 theo quy định, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, lập phương án sử dụng đất khi thực hiện chuyển đổi theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2019; xây dựng dự thảo Phương án chuyển đổi và Điều lệ tổ chức và hoạt động của từng đơn vị; Báo cáo định kỳ (hàng tháng, hàng quý) về tình hình, tiến độ thực hiện chuyển đổi cho Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và UBND tỉnh.

TL    

VP UBND tỉnh