Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tuyển dụng, sử dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 6086/UBND-NC về việc tuyển dụng, sử dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

hinh tuyen dun

Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức đã được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua đó, việc hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập được khắc phục, từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số đơn vị sự nghiệp công lập ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ chưa qua tuyển dụng; hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế... Để khắc phục tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2882/VPCP-TCCV nêu trên; triển khai công tác tuyển dụng viên chức theo định kỳ hàng năm, đảm bảo chấm dứt các trường hợp hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ chưa qua tuyển dụng. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đang tổ chức tuyển dụng viên chức, khẩn trương hoàn thành trước tháng 12/2018;  Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa xây dựng kế hoạch tuyển dụng, cần thực hiện ngay việc rà soát, xác định nhu cầu tuyển dụng (kết hợp với thực hiện Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sau Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập), xây dựng kế hoạch tuyển dụng gửi Sở Nội vụ trước ngày 31/10/2018.

Đối với ngành giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các đơn vị theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5343/UBND-VX ngày 04/9/2018; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức của ngành giáo dục và đào tạo gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2018. Sau thời gian nêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, giao Sở Nội vụ kiểm tra, đề xuất thu hồi biên chế chưa sử dụng.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp chậm triển khai hoặc không triển khai thực hiện. Phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, rà soát và chấm dứt việc chi trả tiền lương đối với lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh