Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2931/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025.

Mục tiêu của kế hoạch là từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến việc hạ ngầm hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định; xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị phục vụ công tác quản lý hiệu quả hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; từng bước ngầm hóa lưới điện, đường dây chiếu sáng, cáp viễn thông, truyền hình nhằm chỉnh trang và nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Yêu cầu của Kế hoạch là giai đoạn 2020-2025 ưu tiên thực hiện ngầm hóa lưới điện, đường dây chiếu sáng, cáp viễn thông tại khu vực trung tâm đô thị, khu hành chính, thương mại; tại các tuyến đường phố chính đô thị, trục cảnh quan; đảm bảo xây dựng cơ sở hạ tầng ngầm hệ thống điện, cáp viễn thông của đô thị theo hướng hiện đại ứng dụng hệ thống điều khiển hạ tầng đô thị thông minh, phù hợp với quy hoạch xây dựng chung đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị; đảm bảo an toàn điện, an toàn thông tin và mỹ quan đô thị.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo ngầm hóa hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông; xây dựng Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo; đề xuất thành lập tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo; phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan xây dựng và trình phê duyệt Quy định về quản lý, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị và cải tạo, sắp xếp lại đường dây, cáp đi nổi; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các đồ án quy hoạch xây dựng đảm bảo không gian ngầm cho phát triển nâng cấp, mở rộng công suất hoặc dung lượng trong tương lai; hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế, thi công xây dựng công trình hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật; phối hợp các sở, ban, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu về công trình ngầm tại đô thị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ địa phương làm công tác quản lý thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị để đáp ứng yêu cầu về hạ ngầm hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình về kế hoạch thực hiện ngầm hóa; nhu cầu phát triển dung lượng trong tương lai và kinh phí thực hiện ngầm hóa đối với các tuyến hạ ngầm khi triển khai thực hiện.

Giao Sở Công Thương rà soát điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành điện trong tương lai theo hướng ngầm hóa hoàn toàn tại các đô thị trên địa bàn tỉnh; chủ trì, làm việc với điện lực về cơ chế, nguồn vốn, phương thức, tiến độ thực hiện ngầm hóa lưới điện, nhu cầu phát triển trong tương lai.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ngành có liên quan đề xuất giải pháp hợp lý nhằm thu hút nhà đầu tư thực hiện các dự án hạ ngầm. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nguồn vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Giao Sở Tài chính thẩm định giá dịch vụ cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; tiếp nhận thông báo đăng ký giá thuê của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung tại các đô thị trên địa bàn tỉnh, phối hợp các cơ quan có liên quan xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của thông báo đăng ký giá thuê; phối hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về quản lý giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của tổ chức, cá nhân.

Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo, phối hợp các đơn vị có liên quan trong việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thực hiện đồng bộ với việc ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và phân kỳ giai đoạn thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại địa phương phù hợp theo kế hoạch ngầm hóa của Ủy ban nhân dân tỉnh; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các đồ án quy hoạch xây dựng do địa phương thực hiện đảm bảo không gian ngầm cho phát triển nâng cấp, mở rộng công suất hoặc dung lượng trong tương lai; phối hợp các sở, ban, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu về công trình ngầm tại đô thị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý; chủ trì, phối hợp với các đơn vị kinh doanh điện lực, cáp viễn thông và cơ quan có liên quan trên địa bàn xây dựng phương án quản lý, vận hành các tuyến hạ ngầm đã được đầu tư hoàn thành đảm bảo hiệu quả, an toàn.

Giao Công ty Điện lực Bình Định đề xuất, phối hợp các đơn vị có liên quan trong việc điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh theo hướng ngầm hóa hệ thống lưới điện tại địa bàn các đô thị trên địa bàn tỉnh; phối hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, internet trong việc bố trí kinh phí, phân kỳ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung đảm bảo ngầm hóa hệ thống đường dây, đường cáp theo kế hoạch được duyệt.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện việc hạ ngầm đồng bộ theo các nội dung tại Kế hoạch này.

Các Chủ đầu tư công trình hạ tầng ngầm hóa thực hiện ngầm hóa đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo các nội dung kế hoạch này khi triển khai dự án.

TL