Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 31/KH-UBND về triển khai thi hành Luật này trên địa bàn tỉnh. 

1 Luat BVBMNN 2

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng hiệu quả. Kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật.

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhất là những người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương mở các hội nghị tập huấn, biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu phổ biến nội dung của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ trong Công an nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành trong các cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

Công an tỉnh làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật.

Việc tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành phải hoàn thành trong quý I năm 2020.

Thực hiện các quy định về xây dựng danh mục Bí mật nhà nước

Theo quy định tại Điều 9 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thì danh mục bí mật nhà nước là văn bản hành chính cá biệt, được xây dựng theo ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần căn cứ vào danh mục bí mật nhà nước của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; danh mục bí mật nhà nước của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an xét duyệt, ban hành để rà soát, xây dựng danh mục bí mật nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đối với danh mục bí mật nhà nước của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương thì các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng danh mục bí mật nhà nước có trách nhiệm báo cáo theo hệ thống ngành dọc đến người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

Đối với danh mục bí mật nhà nước của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức liên quan thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian hoàn thành việc thực hiện các quy định về xây dựng danh mục Bí mật nhà nước là trong quý II năm 2020.

Thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, phân loại bí mật nhà nước theo thời gian và độ mật đã được xác định trước ngày 01/01/2019 để xác định thời hạn bảo vệ tương ứng với từng cấp độ mật theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 của Luật.

Trường hợp thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước kết thúc trước thời điểm Luật có hiệu lực (trước ngày 01/7/2020) thì tiến hành gia hạn thời hạn bảo vệ theo quy định tại Điều 20 của Luật. Nếu không gia hạn thì giải mật, việc giải mật bí mật nhà nước trước ngày 01/7/2020 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000.

Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/6/2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành giải mật theo quy định của Luật đối với những trường hợp bí mật nhà nước đã được xác định trước ngày 01/01/2019 không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Luật này.

Kim Loan