Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 992/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 trên địa bàn tỉnh (ảnh).

1 PBGDPL cho TTN

Ảnh minh họa

Kế hoạch hướng đến mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Bình Định.

Bên cạnh đó, tiếp tục nắm bắt, đánh giá nhu cầu, đổi mới, lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp cho thanh, thiếu niên; nhân rộng, chia sẻ các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên. Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; đề cao tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên.

Kế hoạch thực hiện Đề án tập trung vào các nội dung: Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2019. Nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL cho cán bộ Đoàn cơ sở; nâng cao hiểu biết pháp luật cho thanh, thiếu niên. Thực hiện truyền thông về chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; biên soạn, cung cấp một số tài liệu PBGDPL nhằm tăng cường bảo vệ và khả năng tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên. Tổ chức họp, hội thảo, tổng kết, đánh giá kết quả, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã phê duyệt theo kế hoạch. Căn cứ kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên tại địa phương.

Kim Loan