Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Định năm 2019 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 19/3/2019.

THTK

Ảnh minh họa

Thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) năm 2019 tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP, đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực để tạo chuyển biến tích cực trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm. THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thực hiện THTK, CLP năm 2019 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, cụ thể: thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của đất nước, tài nguyên thiên nhiên, góp phần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) khoảng 7-7,2%, tổng kim ngạch xuất khẩu 870 triệu USD; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; thực hiện quản lý nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 để góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế xã hội, giảm thiểu rủi ro tài khóa; tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương; chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,2%; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tạo sự chuyển biến trong công tác THTK, CLP. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về THTK, CLP, công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định.

Cũng tại Chương trình này, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động nghiên cứu, xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2019 của mình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện kịp thời để xử lý nghiêm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2019; đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở THTK, CLP; thực hiện chế độ báo cáo thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính.

TL