Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, được UBND tỉnh ban hành ngày 29/3/2019 tại Quyết định số 1035/QĐ-UBND.

HC cong

Quy chế gồm 3 chương, 12 điều. Quy chế này quy định việc phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định với các cơ quan nhà nước liên quan trên địa bàn tỉnh và tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Bình Định. Quy chế này áp dụng đối với Trung tâm PVHCC; các Sở, ban, ngành của tỉnh, một số cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc tại địa phương và UBND cấp huyện, cấp xã có liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm.Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm PVHCC.

Trung tâm PVHCC là đầu mối tập trung phối hợp với các cơ quan nhà nước bố trí công chức, viên chức đến Trung tâm thực hiện tiếp nhận hồ sơ; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và thực hiện giao, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. Trung tâm PVHCC không thay mặt các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC; Tập trung, thống nhất trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với các thủ tục đã đăng ký và được đưa vào thực hiện tại Trung tâm PVHCC. Các cơ quankhông được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngoài Trung tâm PVHCC đối với các TTHC đã được đưa vào thực hiện tại Trung tâm;Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền; Bám sát theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp với Trung tâm PVHCC giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân kịp thời, đúng quy định,đảm bảo bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình của từng cơ quan, đơn vị, của từng công chức, viên chức có liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC; Quá trình phối hợp thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC được theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và công khai theo quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; đồng thời được tổng hợp, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo; Đảm bảo sự tham gia của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và người dân trong việc giám sát, đánh giá kết quả giải quyết TTHC và phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo việc thực hiện TTHC.

Trung tâm PVHCC thực hiện thời gian làm việc giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Trung tâm PVHCC có trách nhiệmtheo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy chế này, báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện việc phối hợp với Trung tâm PVHCC trong hoạt động giải quyết các TTHC theo Quy chế này.