Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/3/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 20/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

1 Nghi dinh 137

Ảnh minh họa

Việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2018/NĐ-CP nhằm trang bị, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của Nghị định này. Qua đó, tạo điều kiện để các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật ở lĩnh vực này có hành vi xử sự phù hợp; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2018/NĐ-CP phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng các hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Đồng thời, gắn việc thi hành Nghị định này với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tổ chức sao gửi, quán triệt, triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP cho các luật sư, Văn phòng Luật sư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan – là những đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP, trong tháng 3/2019. Cũng trong tháng 3/2019, phải thực hiện đăng tải toàn văn nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Trang tin của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Trong năm 2019, thực hiện lồng ghép phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP thông qua việc biên soạn, in ấn, phát hành Bản tin Tư pháp, tài liệu Hỏi – Đáp pháp luật để cấp phát đến các sở, ban, ngành của tỉnh, thành viên, thư ký Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, báo cáo viên pháp luật của tỉnh, UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Trong tháng 3/2019, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đăng tải toàn văn nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng. Trong cả năm, căn cứ kế hoạch này và nhu cầu, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương có hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2018/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân với hình thức phù hợp.

Trong Quý II/2019, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP.

Trong Quý II/2019, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên Nghị định số 137/2018/NĐ-CP trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài.

Kim Loan

VP UBND tỉnh