Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Những chỉ tiêu và giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2018

"Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, tập trung mọi nỗ lựcphấn đấu, duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, cùng với cả nước bảo đảm giữvững ổn định kinh tế vĩ mô; tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý và bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đấy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu năm 2018 đạt chỉ tiêu tống sản phấm địa phương GRDP tăng 7 - 7,2% so với năm 2017 (theo giá so sánh 2010)."

(Trích Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh)

 V/v Ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

pdfQuyết định chỉ đạo điều hành năm 2018.